ΠΑ.Σ.Μ.Ε.Υ.

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΥΛΙΚΩΝ – ΠΑΣΜΕΥ

Α. Με την Απόφαση Β90/Σ15 2017 της Διοικούσας Επιτροπής του Τ.Ε.Ε. αποφασίστηκε η ένταξη των αποφοίτων του Τμήματος Μηχανικών Επιστήμης Υλικών στο Μητρώο Μελών του Τ.Ε.Ε., με χορήγηση άδειας ασκήσεως επαγγέλματος και ένταξή τους στην βασική ειδικότητα των Χημικών Μηχανικών.

Β. Με την Απόφαση Α38/Σ12 2022 της Διοικούσας Επιτροπής του Τ.Ε.Ε. αποφασίστηκε η απονομή εξειδικευμένων δικαιωμάτων στον τομέα των Υλικών σε αντιστοιχία με την Παράγραφο 2 του Άρθρου 8 του ΠΔ 99/2018 των Χημικών Μηχανικών.
Οι απόφοιτοι του Τμήματος Μηχανικών Επιστήμης Υλικών σύμφωνα με το τελευταίο ΦΕΚ προστίθενται στον πίνακα με τους τεχνικούς ασφαλείας στα πεδία

  1. Πεδίο 11: α) Βιομηχανία επίπλων και ειδών επιπλώσεως, β) Βιομηχανία χάρτου, γ) Εκτυπώσεις εκδόσεις και συναφείς δραστηριότητες, δ) Βιομηχανία δέρματος και γουναρικών, δ) Βιομηχανία προιόντων από ελαστικό και πλαστικό, στ) Χημικές βιομηχανίες, ζ) Βιομηχανία παραγωγών πετρελαίου και άνθρακος και η) Βιομηχανία προιόντων από μη μεταλλικά ορυκτά
  2. Πεδίο 12: Βασικές μεταλλουργικές βιομηχανίες

Μοριοδότηση διπλωματούχων του ΔΠΜΣ στο ΑΣΕΠ