Επιστολή προς Υπουργεία Παιδείας, Υποδομών, Οικονομικών και Περιβάλλοντος, αλλά και στην Πρυτανεία και το Τμήμα για τροποποίηση του ΠΔ 99_2018 έτσι ώστε να συμπεριληφθεί και η ειδικότητα του Μηχανικού Επιστήμης Υλικών.

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ

                   ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΥΛΙΚΩΝ

                                                                                                                                 ΙΩΑΝΝΙΝΑ, 07/12/21

ΠΡΟΣ:

 1. Πρύτανη Πανεπιστήμιου Ιωαννίνων
 2. Κοσμήτορα Πολυτεχνικής Σχολής Πανεπιστημίου Ιωαννίνων
 3. Πρόεδρο Τμήματος Μηχανικών Επιστήμης Υλικών Πολυτεχνικής Σχολής Πανεπιστημίου Ιωαννίνων
 4. Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, με έδρα την Αθήνα όπως νόμιμα εκπροσωπείται από την κα. Υπουργό Παιδείας

Κοινοποίηση: 

 1. Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, με έδρα την Αθήνα, όπως νόμιμα εκπροσωπείται από τον κ. Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών
 2. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, με έδρα την Αθήνα, όπως νόμιμα εκπροσωπείται από τον κ. Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας
 3. Υπουργείο Οικονομικών, με έδρα την Αθήνα, όπως νόμιμα εκπροσωπείται από τον κ. Υπουργό Οικονομικών
 4. Πρόεδρο Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος
 5. Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος
 6. Πρυτανεία Πανεπιστήμιου Ιωαννίνων, Πρύτανη Πανεπιστήμιου Ιωαννίνων
 7. Γραμματεία Πρόεδρο και Αντιπρόεδρο του τμήματος Μηχανικών Επιστήμης Υλικών, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, 45110 Ιωάννινα

ΘΕΜΑ:  Τροποποίηση του Προεδρικού Διατάγματος 99/2018 – ΦΕΚ 187/Α/5-11-2018 για την ειδικότητα του Μηχανικού Επιστήμης Υλικών.

Αξιότιμε κύριε Πρύτανη του Πανεπιστήμιου Ιωαννίνων

Αξιότιμε κύριε  Κοσμήτορα Πολυτεχνικής Σχολής Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

Αξιότιμε κύριε Πρόεδρε του Τμήματος Μηχανικών Επιστήμης Υλικών

Αξιότιμη κυρία Υπουργέ Παιδείας και Θρησκευμάτων,

Αξιότιμε κύριε Υπουργέ Περιβάλλοντος και Ενέργειας

Αξιότιμε κύριε Υπουργέ Οικονομικών

Αξιότιμε κύριε Πρόεδρε Τεχνικού Επιμελητήριου Ελλάδος

Αξιότιμοι κ.κ. Υπουργοί,

Οι προκάτοχοί σας των Υπουργείων των οποίων προΐσταστε, όπως αυτά αναφέρονται ανωτέρω, συνυπέγραψαν το Π.Δ. 99/2018 (ΦΕΚ τ. Α’ 187/05-11-2018) σχετικά με την  «Ρύθμιση του επαγγέλματος του μηχανικού με καθορισμό των επαγγελματικών δικαιωμάτων για κάθε ειδικότητα».

Από το ανωτέρω Π.Δ. εξαιρέθηκαν αναίτια οι  διπλωματούχοι Μηχανικοί Επιστήμης Υλικών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, παρότι ανήκουν στους διπλωματούχους μηχανικούς – μέλη του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, σύμφωνα με την υπ΄αριθμ. Β90/Σ15/2017 απόφαση του Τ.Ε.Ε.

Επίσης, με την υπ’ αριθμ. Α140/Σ39/2018 απόφαση της Διοίκησης του Τ.Ε.Ε., έχει αποδοθεί στους Διπλωματούχους Μηχανικούς Επιστήμης Υλικών ευρύ μέρος των επαγγελματικών δικαιωμάτων του Χημικού Μηχανικού με βάση την παράγραφο 2, άρθρο 8 του Π.Δ. 99/2018 (ΦΕΚ τ. Α’ 187/05-11-2018), καθώς και το γενικό μέρος των επαγγελματικών δικαιωμάτων μηχανικού (άρθρο 1: Γενικές Αρχές και άρθρο 2: Κοινές Δραστηριότητες Μηχανικής του ίδιου Π.Δ.).

Από τα ανωτέρω προκύπτει εναργώς ότι οι διπλωματούχοι Μηχανικοί Επιστήμης Υλικών συμπεριλαμβάνονται στην ειδικότητα των διπλωματούχων Χημικών Μηχανικών.

Δυστυχώς λόγω του ότι στην έκδοση του ΠΔ δεν συμπεριλήφθηκε η ειδικότητά μας, οι συνάδελφοι μας δεν μπορούν να ασκήσουν με βάση τον νόμο τα επαγγελματικά τους δικαιώματα.

Εκ του λόγου τούτου αντιμετωπίζουν προβλήματα όπως η μη εγγραφή τους στα μητρώα των ενεργειακών επιθεωρητών, η μη εγγραφή τους στα μητρώα του Υπουργείου Υποδομών, η μη αναγνώριση τους ως Πολυτεχνική Σχολή από όλους τους αρμοδίους εκπαιδευτικούς φορείς αλλά και φορείς του Δημόσιου.

Για τους λόγους αυτούς και προκειμένου να μπορέσουν οι Συνάδελφοι Μηχανικοί Επιστήμης Υλικών να ασκήσουν επιτέλους τα επαγγελματικά τους καθήκοντα που τους απορρέουν από τον νόμο, αιτούμαστε με την παρούσα

 1. την τροποποίηση  του Προεδρικού Διατάγματος 99/2018 (ΦΕΚ τ. Α’ 187/05-11-2018), προκειμένου να συμπεριληφθεί σε αυτό και η ειδικότητα των Μηχανικών Επιστήμης Υλικών, αναδρομικώς από την ημερομηνία που εκδόθηκε η υπ’ αριθμ. Α140/Σ39/2018απόφαση της Διοικούσας του Τ.Ε.Ε..
 2. Την ένταξη των αποφοίτων του Τμήματος Μηχανικών Επιστήμης Υλικών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων στον νέο κλάδο εκπαιδευτικού προσωπικού της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ΠΕ85 (Χημικών Μηχανικών).

Συνημμένα ακολουθούν τα εξής έγγραφα:

1) Προεδρικό Διάταγμα 99/2018 – ΦΕΚ 187/Α/5-11-2018

2) Σχέδιο Υπουργικής Απόφασης που έχει αποσταλεί στην Υφυπουργό Παιδείας Κυρία Μακρή, την Δευτέρα 5 Ιουλίου 2021

3) Σύντομη τροπολογία που έχει αποσταλεί στο Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας Κύριο Σκρέκα την Δευτέρα 1 Μαρτίου 2021

4) Απόφαση ΤΕΕ «Εισήγηση της Ε.Ε.Ε. Χημικών Μηχανικών για τα επαγγελματικά δικαιώματα των Μηχανικών Επιστήμης Υλικών»

5) Ειδική επιστολή του ΤΕΕ στο Υπουργείο Περιβάλλοντος & Ενέργειας αναφορικά με

 την ένταξη των Διπλωματούχων Μηχανικών στο μητρώο των Ενεργειακών Επιθεωρητών

6) Ομόφωνη απόφαση έγκρισης της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος & Ενέργειας αναφορικά με την ένταξη των Διπλωματούχων Μηχανικών Επιστήμης Υλικών στο Μητρώο των Ενεργειακών Επιθεωρητών

7) Ερώτημα προς Νομικό Συμβούλιο του Κράτους για τα επαγγελματικά δικαιώματα των

  Διπλωματούχων Μηχανικών Επιστήμης Υλικών

8) Έκδοση γνωμοδότησης του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους

9) Απορριπτική απάντηση προς την Σύγκλητο του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων όπου αναφέρεται ότι δεν συνιστάται νομοθέτημα

10) Απορριπτική απάντηση προς τον Διπλωματούχο Μηχανικό Επιστήμης Υλικών Αθανάσιο Κατσούρα και Πρόεδρο του Πανελληνίου Συλλόγου Μηχανικών Επιστήμης Υλικών

11) Τελευταία απάντηση Υπουργείου Περιβάλλοντος όπου επισημαίνεται ότι επίκεινται νομοθέτημα χωρίς χρονικό προσδιορισμό αλλά και ότι δεν έχει γίνει αποδεκτή η γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους

Για οτιδήποτε βρισκόμαστε στην διάθεσή σας.

Με εκτίμηση

Ημέρες Καριέρας Πανεπιστήμιου Ιωαννίνων

Στις 23/05/2024 Πραγματοποιήθηκαν οι Ημέρες Καριέρας του Πανεπιστήμιου Ιωαννίνων όπου ήταν προσκεκλημένος ο Πρόεδρος του Συλλόγου Αθανάσιος Κατσούρας. Εκεί συναντήθηκε με πολλές εταιρείες του χώρου

Read More »

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΗΜΕΡΙΔΑ

Το Ελληνικό Ινστιτούτο Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία (ΕΛΙΝΥΑΕ), η Περιφέρεια Ηπείρου και ο Σύλλογος Τεχνικών Ασφάλειας Ελλάδος (ΣΤΑΕ), συνδιοργανώνουν ημερίδα με θέμα: «Η συμβολή

Read More »

Ημέρα_Καριέρας_2024

Η Δομή Απασχόλησης & Σταδιοδρομίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων διοργανώνει την εκδήλωση«#Ημέρα_Καριέρας_2024»στις 23 Μαΐου 2024 και ώρα10.00 π.μ. έως 17.00 μ.μ.,Συνεδριακό Κέντρο του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων «Κάρολος

Read More »