Επιστολή στον Πρόεδρο της Ελληνικής Βουλής με θέμα “Έκδοση ΦΕΚ με τα νόμιμα δικαιώματα των Διπλωματούχων Μηχανικών Επιστήμης Υλικών”

Σας παραθέτουμε την επιστολή που έστειλε ο σύλλογος προς τον Πρόεδρο της Ελληνικής Βουλής, σχετικά με την έκδοση ΦΕΚ. Θα ακολουθήσει αντίστοιχη επιστολή προς τα αρμόδια Υπουργεία, Υποδομών, Ενέργειας, Παιδείας και Τ.Ε.Ε.

ΘΕΜΑ: “Έκδοση ΦΕΚ με τα νόμιμα δικαιώματα των Διπλωματούχων Μηχανικών

Επιστήμης Υλικών”

ΘΕΜΑ: “Έκδοση ΦΕΚ με τα νόμιμα δικαιώματα των Διπλωματούχων Μηχανικών
Επιστήμης “
Αξιότιμε κύριε Πρόεδρε της Ελληνικής Βουλής,
Επανερχόμαστε στο θέμα και ζητούμε να ακούσετε τα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο
κλάδος και συγκεκριμένα το τμήμα μας, γνωρίζοντας το ενδιαφέρον και τη μέχρι τώρα δράση
σας στο χώρο αλλά και στην τοπική κοινωνία των Ιωαννίνων, επικαλούμαστε τις ιδιαίτερές
σας ευαισθησίες στο ζήτημα των νέων επιστημόνων, ως νέοι επιστήμονες και εμείς.
Θα θέλαμε λοιπόν να σας ενημερώσουμε για τα παρακάτω:
Σχετικά με το ζήτημα των επαγγελματικών δικαιωμάτων των Μηχανικών Επιστήμης των
Υλικών όπου ακόμα δυστυχώς δεν έχει δοθεί οριστική λύση, βάση της Α141/Σ39/2018
(ΑΔΑ: 728846Ψ842-ΣΥΜ) απόφασης του ΤΕΕ σχετικά με την πρόσβαση των πτυχιούχων
Μηχανικών Επιστήμης των Υλικών στα επαγγελματικά δικαιώματα της παραγράφου 2, του
Άρθρου 8, του ΠΔ 99/2018 των Χημικών Μηχανικών, έχει διαπιστωθεί σε επικοινωνία με
όλους τους αρμόδιους φορείς (ΣΕΠΕ, Μητρώο Μελετητών, ΜΕΚ, Μητρώο Ενεργειακών
Επιθεωρητών κ.α.) ότι ουδεμία πραγματική κατοχύρωση προσφέρουν στους αποφοίτους
διπλωματούχους Μηχανικούς Υλικών και ότι δεν έχουν παρά γνωμοδοτική ισχύ σε σχέση με
τα δικαιώματα που θεωρεί το ΤΕΕ ότι θα έπρεπε να μας αποδοθούν από την Ελληνική
πολιτεία, με άμεσο αποτέλεσμα αυτού την άρνηση όλων των φορέων να μας εγγράψουν στα
μητρώα τους και ως ετούτου την αθέμιτη παρεμπόδιση άσκησης των επαγγελματικών
δικαιωμάτων των αποφοίτων μας από το Ελληνικό κράτος.Όλα τα επαγγελματικά δικαιώματα που αναφέρονται στην ανωτέρω απόφαση του ΤΕΕ
παραμένουν για τους αποφοίτους μας χωρίς ισχύ και χωρίς να προσδίδουν καμία ουσιαστική
κατοχύρωση δικαιωμάτων, ενώ και η απόφαση του ΤΕΕ σχετικά με το β’ σκέλος για τα
εξειδικευμένα επαγγελματικά δικαιώματα των Μηχανικών Επιστήμης Υλικών εκκρεμεί,
απαράδεκτα και αναιτιολόγητα χωρίς τελεσίδικη απόφαση για χρονικό διάστημα 3 ετών,
χωρίς καμία χρονική πρόβλεψη από μεριάς του ΤΕΕ.
Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω και με γνώμονα το αβέβαιο επαγγελματικό μέλλον των
αποφοίτων Μηχανικών Επιστήμης Υλικών αλλά και την προάσπιση των έννομων
συμφερόντων των μελών μας, ζητάμε από το Υπουργείο Υποδομών, Παιδείας,
Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Ανάπτυξης και Επενδύσεων καθώς και από όλα τα
συναρμόδια υπουργεία, ως προς το θέμα της Ρύθμισης του Επαγγέλματος του Μηχανικού,
την άμεση επίλυση του θέματος με έκδοση ΦΕΚ με τα επαγγελματικά δικαιώματα των
Μηχανικών Επιστήμης Υλικών που να αναφέρει τουλάχιστον το σύνολο των δικαιωμάτων
που μας αποδίδονται βάση της Α141/Σ39/2018 (ΑΔΑ: 728846Ψ842-ΣΥΜ) απόφασης του
ΤΕΕ η οποία μας αποδίδει τα εξής δικαιώματα ως μέρος των δικαιωμάτων της Παραγράφου 2
του Άρθρου 8 του ΠΔ 99/2018 των Χημικών Μηχανικών στα οποία δικαιούμαστε βάση των
γνωμοδοτήσεων του ΤΕΕ, να έχουμε επαγγελματική κατοχύρωση με αναδρομική ισχύ και τα
οποία σας παραθέτουμε:
Α. ΓΕΝΙΚΑ
δ. Εκπόνηση μελετών βιομηχανιών κατεργασίας και μορφοποίησης
μετάλλων και κραμάτων.
ε. Εκπόνηση μελετών βιομηχανιών παραγωγής και επεξεργασίας
μεταλλουργικών κόνεων, σύνθετων και άλλων υλικών.
στ. Εκπόνηση μελετών βιομηχανιών παραγωγής πυρίμαχων υλικών,
κεραμικών προϊόντων και προϊόντων υάλου, παραγωγής τσιμέντου,
μονωτικών και πληρωτικών υλικών, κονιαμάτων, κ.λπ..
ια. Ανάπτυξη, σχεδιασμός και έλεγχος ποιότητος των υλικών.
ιβ. Χαρακτηρισμός και τυποποίηση υλικών.
ιγ. Επιλογή και εφαρμογή υλικών σε εξοπλισμό εγκαταστάσεων.
ιδ. Διάγνωση και αντιμετώπιση φθορών, συντήρηση και προστασία
των μνημείων Πολιτιστικής Κληρονομιάς.
ιστ. Εκπόνηση Χημικών Μελετών και Έρευνας.
ιη. Εκπόνηση μελετών και έκδοση πιστοποιητικών ελέγχου
απολυμάνσεων και εντομοκτονιών δημοσίων και ιδιωτικών
χώρων.
ιθ. Διενέργεια φυσικοχημικών και μικροβιολογικών αναλύσεων και
Διεύθυνση εργαστηρίων ελέγχου.
κθ. Εκπόνηση μελετών επιλογής καταλληλότητας μετάλλων, κραμάτων,υλικών για απαιτητικές χρήσεις και αντίξοες συνθήκες (π.χ. έκθεση
σε υψηλή πίεση, σε υψηλές ή εξαιρετικά χαμηλές θερμοκρασίες, σε
δυναμικές καταπονήσεις, για αντοχή σε περιπτώσεις σεισμών,
κακόβουλων πράξεων, τρομοκρατικών ενεργειών κ.τ.λ., κράματα
με υπερυψηλή αντοχή, με αντοχή σε εκτριβή ή έντονα
αντιδιαβρωτική δράση κ.ά.).
λα. Εκπόνηση μελετών ενεργειακής απόδοσης, αναβάθμισης και
εξοικονόμησης ενέργειας κτηριακού κελύφους.
λγ. Ενεργειακοί έλεγχοι/επιθεωρήσεις.
μα. Ανάπτυξη και σχεδιασμός συστημάτων περιβαλλοντικής διαχείρισης
και ποιότητας
μβ. Εκπόνηση Περιβαλλοντικών μελετών και μελετών
Περιβαλλ οντικών Επιπτώσεων και Στρατηγικής Περιβαλλοντικής
Εκτίμησης.
μγ. Ανάπτυξη συστημάτων περιβαλλοντικού ελέγχου (Eco audit).
Β. ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ
α. Εκπόνηση μελετών χωροθέτησης εγκαταστάσεων διεργασιών
παραγωγής υλικών και ειδικών χρήσεων υλικών
β. Διαχείριση και εκτίμηση (αξιών εγκαταστάσεων και εξοπλισμού,
τρωτότητας και διακινδύνευσης στον τομέα των υλικών)
γ. Εκπόνηση μελετών αντισεισμικής θωράκισης δικτύων,
εγκαταστάσεων και συσκευών για τις οποίες είναι υπεύθυνοι (στον
τομέα των υλικών)
ζ. Εκπόνηση μελετών εγκατάστασης βασικού και εξυπηρετικού
εξοπλισμού διεργασιών στις μονάδες και εγκαταστάσεις παραγωγής
υλικών
η. Αποτύπωση υφιστάμενων εγκαταστάσεων διεργασιών στις μονάδες
παραγωγής υλικών
ιζ. Εκπόνηση Χημικών και Χημικοτεχνικών Μελετών σε έργα,
εγκαταστάσεις παραγωγής υλικών και υλικά.κζ. Εκπόνηση μελετών σε εγκαταστάσεις ανάκτησης υλικών από
απορρίματα και απόβλητα.
λβ. Εκπόνηση μελετών ενεργειακής απόδοσης, αναβάθμισης και
εξοικονόμησης ενέργειας βιομηχανικών
μονάδων και
εγκαταστάσεων παραγωγής υλικών / κτηριακών εγκαταστάσεων
λδ. Διαχείριση ενεργειακών πόρων και αξιοποίηση ανανεώσιμων
πηγών ενέργειας. (στον τομέα των υλικών)
λε. Ανάπτυξη και Διαχείριση ενεργειακών συστημάτων και συστημάτων
εξοικονόμησης ενέργειας (στον τομέα των υλικών)
μ. Εκπόνηση Μελετών Περιβαλλοντικής Αποκατάστασης Μονάδων
Παραγωγής ή Διαχείρισης Υλικών».
Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω και με γνώμονα την προάσπιση των έννομων αλλά και
οικονομικών συμφερόντων των μελών μας, ως Πανελλήνιος Σύλλογος Μηχανικών
Επιστήμης Υλικών, ζητάμε από το κράτος την έκδοση ΦΕΚ με τα μέχρι τώρα δικαιώματα
μας και με αναδρομική ισχύ, κάτι το οποίο θεωρούμε αυτονόητο αλλά δεν είναι δυστυχώς ότι
δηλαδή τα μέλη μας Διπλωματούχοι Μηχανικοί Επιστήμης Υλικών, εντάσσονται με
απόφαση Διοικούσας του Τ.Ε.Ε., μετά από την επιτυχή συμμετοχή τους στις εξετάσεις για
τη χορήγηση άδειας άσκησης επαγγέλματος στην κατηγορία των Χημικών Μηχανικών
Θεωρούμε πως εσείς με το κύρος που σας διακατέχει αλλά και το ενδιαφέρον για την Τοπική
Πολυτεχνική Σχολή αλλά και το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων θα καταφέρετε να δώσετε λύση
στα προβλήματα που μας ταλανίζουν χρόνια τώρα!!!!

Λήψη της επιστολής στον παρακάτω σύνδεσμο:

Νέες Θέσεις Εργασίας randstad

Παρακάτω θα βρείτε τις αγγελίες εργασίας που είναι ενεργές αυτό το διάστημα, καθώς η εταιρεία βρίσκεται σε αναζήτηση μηχανικών όλων των ειδικοτήτων. Υπεύθυνος επικοινωνίας: eleni

Read More »

Έγγραφο ΤΕΕ

Απάντηση του ΤΕΕ αναφορικά με τα επαγγελματικά δικαιώματα που απεστάλη σε πατέρα αποφοίτου αναφορικά με τα επαγγελματικά δικαιώματα των Μηχανικών Επιστήμης Υλικών με κοινοποίηση και

Read More »

Pharmathen 19 Ανοικτές Θέσεις Εργασίας

Πηγή: https://ergasia.gr/291115/pharmathen-19-anoiktes-theseis-ergasias Pharmathen 19 Ανοικτές Θέσεις Εργασίας Pharmathen 19 Ανοικτές Θέσεις Εργασίας Η Pharmathen, η οποία ιδρύθηκε το 1969, έχει εξελιχθεί σε έναν από τους μεγαλύτερους,

Read More »

Ημέρες Καριέρας Πανεπιστήμιου Ιωαννίνων

Στις 23/05/2024 Πραγματοποιήθηκαν οι Ημέρες Καριέρας του Πανεπιστήμιου Ιωαννίνων όπου ήταν προσκεκλημένος ο Πρόεδρος του Συλλόγου Αθανάσιος Κατσούρας. Εκεί συναντήθηκε με πολλές εταιρείες του χώρου

Read More »