Επιστολές με θέμα: Ρύθμιση του επαγγέλματος του μηχανικού με καθορισμό των επαγγελματικών δικαιωμάτων για κάθε ειδικότητα.

Σε συνέχεια της αποστολής εγγράφου μας ως Πανελλήνιος Σύλλογος Μηχανικών Επιστήμης Υλικών προς τον Πρόεδρο του Τμήματος Μηχανικών Επιστήμης Υλικών, κινήθηκαν διαδικασίες όπου ο Πρόεδρος αιτήθηκε την τροποποίηση του Π.Δ. 99/2018 ((ΦΕΚ τ. Α’ 187/05-11-2018) «Ρύθμιση του επαγγέλματος του μηχανικού με καθορισμό των επαγγελματικών δικαιωμάτων για κάθε ειδικότητα» σχετικά με την ειδικότητα των Μηχανικών Επιστήμης Υλικών όπου και με απόφαση διοικούσας του ΤΕΕ υπ΄αριθμ. Β90/Σ15/2017 ανήκουν στους διπλωματούχους μηχανικούς – μέλη του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, στην κατηγορία των Χημικών Μηχανικών), στην Πρυτανεία με επίσημο αίτημα.

Σε συνέχεια του εγγράφου αυτού ο κύριος Πρύτανης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων αιτήθηκε πλέον και επίσημα από το Αρμόδιο Υπουργείο Παιδείας την Τροποποίηση του συγκεκριμένου ΠΔ.

Απάντηση του Υπουργείου Περιβάλλοντος στο Σύλλογο αναφορικά με την » Ένταξη διπλωματούχων Μηχανικών Επιστήμης Υλικών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων στο Μητρώο των Ενεργειακών Επιθεωρητών»

Επιστολή προς την Επιστημονική Επιτροπή των Χημικών Μηχανικών για επανεξέταση και απόδοση των επαγγελματικών Δικαιωμάτων των Διπλωματούχων Μηχανικών Επιστήμης Υλικών Β ενότητα.

Επιστολή προς Υπουργεία Παιδείας, Υποδομών, Οικονομικών και Περιβάλλοντος, αλλά και στην Πρυτανεία και το Τμήμα για τροποποίηση του ΠΔ 99_2018 έτσι ώστε να συμπεριληφθεί και η ειδικότητα του Μηχανικού Επιστήμης Υλικών.

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ

                   ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΥΛΙΚΩΝ

                                                                                                                                 ΙΩΑΝΝΙΝΑ, 07/12/21

ΠΡΟΣ:

 1. Πρύτανη Πανεπιστήμιου Ιωαννίνων
 2. Κοσμήτορα Πολυτεχνικής Σχολής Πανεπιστημίου Ιωαννίνων
 3. Πρόεδρο Τμήματος Μηχανικών Επιστήμης Υλικών Πολυτεχνικής Σχολής Πανεπιστημίου Ιωαννίνων
 4. Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, με έδρα την Αθήνα όπως νόμιμα εκπροσωπείται από την κα. Υπουργό Παιδείας

Κοινοποίηση: 

 1. Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, με έδρα την Αθήνα, όπως νόμιμα εκπροσωπείται από τον κ. Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών
 2. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, με έδρα την Αθήνα, όπως νόμιμα εκπροσωπείται από τον κ. Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας
 3. Υπουργείο Οικονομικών, με έδρα την Αθήνα, όπως νόμιμα εκπροσωπείται από τον κ. Υπουργό Οικονομικών
 4. Πρόεδρο Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος
 5. Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος
 6. Πρυτανεία Πανεπιστήμιου Ιωαννίνων, Πρύτανη Πανεπιστήμιου Ιωαννίνων
 7. Γραμματεία Πρόεδρο και Αντιπρόεδρο του τμήματος Μηχανικών Επιστήμης Υλικών, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, 45110 Ιωάννινα

ΘΕΜΑ:  Τροποποίηση του Προεδρικού Διατάγματος 99/2018 – ΦΕΚ 187/Α/5-11-2018 για την ειδικότητα του Μηχανικού Επιστήμης Υλικών.

Αξιότιμε κύριε Πρύτανη του Πανεπιστήμιου Ιωαννίνων

Αξιότιμε κύριε  Κοσμήτορα Πολυτεχνικής Σχολής Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

Αξιότιμε κύριε Πρόεδρε του Τμήματος Μηχανικών Επιστήμης Υλικών

Αξιότιμη κυρία Υπουργέ Παιδείας και Θρησκευμάτων,

Αξιότιμε κύριε Υπουργέ Περιβάλλοντος και Ενέργειας

Αξιότιμε κύριε Υπουργέ Οικονομικών

Αξιότιμε κύριε Πρόεδρε Τεχνικού Επιμελητήριου Ελλάδος

Αξιότιμοι κ.κ. Υπουργοί,

Οι προκάτοχοί σας των Υπουργείων των οποίων προΐσταστε, όπως αυτά αναφέρονται ανωτέρω, συνυπέγραψαν το Π.Δ. 99/2018 (ΦΕΚ τ. Α’ 187/05-11-2018) σχετικά με την  «Ρύθμιση του επαγγέλματος του μηχανικού με καθορισμό των επαγγελματικών δικαιωμάτων για κάθε ειδικότητα».

Από το ανωτέρω Π.Δ. εξαιρέθηκαν αναίτια οι  διπλωματούχοι Μηχανικοί Επιστήμης Υλικών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, παρότι ανήκουν στους διπλωματούχους μηχανικούς – μέλη του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, σύμφωνα με την υπ΄αριθμ. Β90/Σ15/2017 απόφαση του Τ.Ε.Ε.

Επίσης, με την υπ’ αριθμ. Α140/Σ39/2018 απόφαση της Διοίκησης του Τ.Ε.Ε., έχει αποδοθεί στους Διπλωματούχους Μηχανικούς Επιστήμης Υλικών ευρύ μέρος των επαγγελματικών δικαιωμάτων του Χημικού Μηχανικού με βάση την παράγραφο 2, άρθρο 8 του Π.Δ. 99/2018 (ΦΕΚ τ. Α’ 187/05-11-2018), καθώς και το γενικό μέρος των επαγγελματικών δικαιωμάτων μηχανικού (άρθρο 1: Γενικές Αρχές και άρθρο 2: Κοινές Δραστηριότητες Μηχανικής του ίδιου Π.Δ.).

Από τα ανωτέρω προκύπτει εναργώς ότι οι διπλωματούχοι Μηχανικοί Επιστήμης Υλικών συμπεριλαμβάνονται στην ειδικότητα των διπλωματούχων Χημικών Μηχανικών.

Δυστυχώς λόγω του ότι στην έκδοση του ΠΔ δεν συμπεριλήφθηκε η ειδικότητά μας, οι συνάδελφοι μας δεν μπορούν να ασκήσουν με βάση τον νόμο τα επαγγελματικά τους δικαιώματα.

Εκ του λόγου τούτου αντιμετωπίζουν προβλήματα όπως η μη εγγραφή τους στα μητρώα των ενεργειακών επιθεωρητών, η μη εγγραφή τους στα μητρώα του Υπουργείου Υποδομών, η μη αναγνώριση τους ως Πολυτεχνική Σχολή από όλους τους αρμοδίους εκπαιδευτικούς φορείς αλλά και φορείς του Δημόσιου.

Για τους λόγους αυτούς και προκειμένου να μπορέσουν οι Συνάδελφοι Μηχανικοί Επιστήμης Υλικών να ασκήσουν επιτέλους τα επαγγελματικά τους καθήκοντα που τους απορρέουν από τον νόμο, αιτούμαστε με την παρούσα

 1. την τροποποίηση  του Προεδρικού Διατάγματος 99/2018 (ΦΕΚ τ. Α’ 187/05-11-2018), προκειμένου να συμπεριληφθεί σε αυτό και η ειδικότητα των Μηχανικών Επιστήμης Υλικών, αναδρομικώς από την ημερομηνία που εκδόθηκε η υπ’ αριθμ. Α140/Σ39/2018απόφαση της Διοικούσας του Τ.Ε.Ε..
 2. Την ένταξη των αποφοίτων του Τμήματος Μηχανικών Επιστήμης Υλικών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων στον νέο κλάδο εκπαιδευτικού προσωπικού της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ΠΕ85 (Χημικών Μηχανικών).

Συνημμένα ακολουθούν τα εξής έγγραφα:

1) Προεδρικό Διάταγμα 99/2018 – ΦΕΚ 187/Α/5-11-2018

2) Σχέδιο Υπουργικής Απόφασης που έχει αποσταλεί στην Υφυπουργό Παιδείας Κυρία Μακρή, την Δευτέρα 5 Ιουλίου 2021

3) Σύντομη τροπολογία που έχει αποσταλεί στο Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας Κύριο Σκρέκα την Δευτέρα 1 Μαρτίου 2021

4) Απόφαση ΤΕΕ «Εισήγηση της Ε.Ε.Ε. Χημικών Μηχανικών για τα επαγγελματικά δικαιώματα των Μηχανικών Επιστήμης Υλικών»

5) Ειδική επιστολή του ΤΕΕ στο Υπουργείο Περιβάλλοντος & Ενέργειας αναφορικά με

 την ένταξη των Διπλωματούχων Μηχανικών στο μητρώο των Ενεργειακών Επιθεωρητών

6) Ομόφωνη απόφαση έγκρισης της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος & Ενέργειας αναφορικά με την ένταξη των Διπλωματούχων Μηχανικών Επιστήμης Υλικών στο Μητρώο των Ενεργειακών Επιθεωρητών

7) Ερώτημα προς Νομικό Συμβούλιο του Κράτους για τα επαγγελματικά δικαιώματα των

  Διπλωματούχων Μηχανικών Επιστήμης Υλικών

8) Έκδοση γνωμοδότησης του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους

9) Απορριπτική απάντηση προς την Σύγκλητο του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων όπου αναφέρεται ότι δεν συνιστάται νομοθέτημα

10) Απορριπτική απάντηση προς τον Διπλωματούχο Μηχανικό Επιστήμης Υλικών Αθανάσιο Κατσούρα και Πρόεδρο του Πανελληνίου Συλλόγου Μηχανικών Επιστήμης Υλικών

11) Τελευταία απάντηση Υπουργείου Περιβάλλοντος όπου επισημαίνεται ότι επίκεινται νομοθέτημα χωρίς χρονικό προσδιορισμό αλλά και ότι δεν έχει γίνει αποδεκτή η γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους

Για οτιδήποτε βρισκόμαστε στην διάθεσή σας.

Με εκτίμηση

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΑ.Σ.Μ.Ε.Υ. 24-11-2021

Αγαπητοί Συνάδελφοι

1) Αναφορικά με το ζήτημα της εγγραφής των Διπλωματούχων Μηχανικών Επιστήμης Υλικών στο Μητρώο των Ενεργειακών Επιθεωρητών και την υπ’ αριθ, πρωτ.20679/ 19/07/2021 απάντηση του σώματος των Ενεργειακών Επιθεωρητών στην Σύγκλητο του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων,  επισημαίνουμε ότι, σύμφωνα με το σκεπτικό της υπ’ αριθ. 15/2021 Γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους (ΝΣΚ) – Τμήμα Γ’, δεν τίθεται ζήτημα μη ένταξής μας σε αυτό, καθώς, όπως στο εν λόγω σκεπτικό αναφέρεται επί λέξει: «…… δεν μας γνωστοποιήθηκαν ουσιαστικοί και πραγματικοί λόγοι οι οποίοι επιβάλλουν τον περιορισμό της άσκησης της εν λόγω  δραστηριότητας από συγκεκριμένες ειδικότητες μηχανικών» (σελίδα 2-3 Γνωμοδότησης).

Επιπλέον, σύμφωνα με την ίδια Γνωμοδότηση: «Η δραστηριότητα του Ενεργειακού Επιθεωρητή ασκείται από διπλωματούχους μηχανικούς, μέλη του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας και πτυχιούχους μηχανικούς τεχνολογικής εκπαίδευσης ή μηχανικούς που έχουν αποκτήσει αναγνώριση επαγγελματικών προσόντων στη χώρα μας, σε εφαρμογή της σχετικής εθνικής και ευρωπαϊκής νομοθεσίας, όπως κάθε φορά ισχύει και οι οποίοι έχουν δικαίωμα υπογραφής της Μελέτης Ενεργειακής Απόδοσης, όπως αυτή ορίζεται στην παρ. 25 του άρθρου 2 του Ν. 4122/2013, σε συνδυασμό με την παρ. 2 του άρθρου 12 του Κανονισμού Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων (Β` 407/2010) και σύμφωνα με τη σχετική κείμενη εθνική νομοθεσία περί επαγγελματικών δικαιωμάτων, όπως κάθε φορά ισχύει….» (σελίδα 4 Γνωμοδότησης).

Σε πρόσφατη επικοινωνία μας με τον νομικό σύμβουλο που έχει γνωμοδοτήσει για το συγκεκριμένο ζήτημα, ενημερωθήκαμε πως επίκειται η έκδοση σχετικής Υπουργικής Απόφασης για τους Ενεργειακούς Επιθεωρητές. Ωστόσο δεν έχουμε ξεκάθαρη ενημέρωση για το θέμα και τον χρονικό ορίζοντα έκδοσης της εν λόγω ΥΑ και γι αυτό τον  λόγο αποστείλαμε επιστολή στον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας και στο αντίστοιχο Υπουργείο, το  Σώμα Επιθεωρητών και ελεγκτών, τον Πρόεδρο του Τ.Ε.Ε, την πρυτανεία αλλά και το Τμήμα.

2) Με βάση την υπ. αριθ. Α140/Σ39/2018 Απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής του ΤΕΕ αναφορικά με τα επαγγελματικά δικαιώματα των Διπλωματούχων Μηχανικών Επιστήμης των Υλικών αποδόθηκαν στην ειδικότητά μας τα επαγγελματικά δικαιώματα που έχουν όλοι οι διπλωματούχοι Χημικοί μηχανικοί. Στη φάση αυτή παραμένει σε εκκρεμότητα η “Β ενότητα” των δικαιωμάτων, δηλαδή όλων εκείνων των ειδικών δραστηριοτήτων των οποίων η άσκηση ρυθμίζεται νομοθετικά και τα οποία δύναται να ασκούν οι Διπλωματούχοι Μηχανικοί Επιστήμης των Υλικών.

Δεδομένης της απόφασης του ΤΕΕ για ένταξη της ειδικότητάς μας στην Επιστημονική Επιτροπή Χημικών Μηχανικών, θα θέλαμε να μας γνωστοποιήσουν  τις αποφάσεις – απόψεις της Επιτροπής επί του συγκεκριμένου θέματος και γι αυτό τον λόγο αποστείλαμε σχετικό έγγραφο προς την Επιστημονική Επιτροπή Χημικών Μηχανικών σε συνεργασία με το Τμήμα.

Επίσης εκφράσαμε  την επιθυμία μας για συμμετοχή εκπροσώπων της ειδικότητάς μας σε επόμενη συνεδρίαση της Επιτροπής προκειμένου να αναλυθούν περαιτέρω οι θέσεις μας.

3) Αναφορικά με την εγγραφή συναδέλφων νέων μελών  στον σύλλογο, να σας ενημερώσουμε πως είμαστε στην διαδικασία απόδοσης ΑΦΜ έτσι ώστε να μπορούμε με την εγγραφή σας να σας αποδίδουμε και την νόμιμη απόδειξη. Λίγο ακόμη υπομονή!!!!

Με εκτίμηση

Εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου ΠΑ.Σ.Μ.Ε.Υ.

Ο Πρόεδρος

Αθανάσιος Κατσούρας

Δράσεις του Συλλόγου Εως Σήμερα

Συνάδερφοι στο παρακάρω αρχείο PDF εμφανίζονται συνοπτικά οι δράσεις του συλλόγου έως και σήμερα και οι μελλοντικοί μας στόχοι.

Γνωμοδότηση ΝΣΚ για Δικαίωμα Υπογραφής Μελέτης Ενεργειακής Απόδοσης

Αγαπητοί συνάδελφοι, έχουμε τελική γνωμοδότηση ΝΣΚ απο τις 18/01/21. Αριθμός γνωμοδότης 15, έτος 2021″η δραστηριότητα αυτή ασκείται απο διπλωματούχους μηχανικούς, μέλη του Τ.Ε.Ε που έχουν δικαίωμα υπογραφής Μελέτης Ενεργειακής Απόδοσης. Μένει να γίνει υπουργική απόφαση.

2ο Διαδραστικό Σεμινάριο ΠΑ.Σ.Μ.Ε.Υ.

Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Ο κύκλος των σεμιναρίων συνεχίζεται, στο σεμινάριο αυτή την φορά θα μιλήσουν Μηχανικοί Επιστήμης Υλικών που εργάζονται σε εταιρείες όπως η Johnson&Johnson, ιδιωτεύουν ως μηχανικοί επιστήμης υλικών στην αγορά της Ελλάδος, ο Πρόεδρος του Εμπορικού Επιμελητηρίου Ιωαννίνων, αλλά και η εταιρεία Πίνδος, επίσης από το Τμήμα θα μιλήσει η κυρία Αγγελική Λεκάτου καθηγήτρια που είναι υπεύθυνη επαγγελματικών ζητημάτων. Θα προβληθεί live στο κανάλι μας στο youtube: https://www.youtube.com/channel/UCl1Y2doNfU3GX0MhKJPKBmw την Δευτέρα 28 Ιουνίου 2021 και ώρα 18:00 μμ.

Στόχος του σεμιναρίου είναι η ανάδειξη της Επιστήμης της Μηχανικής των Υλικών τόσο σε αποφοίτους συναδέλφους αλλά και σε μελλοντικούς απόφοιτους, με απώτερο στόχο την ενίσχυση της φήμης της τοπικής Πολυτεχνικής Σχολής, αλλά και της μοναδικής Πολυτεχνικής Σχολής Μηχανικών Επιστήμης Υλικών στον Ελλαδικό Χώρο. Να είμαστε όσοι το δυνατόν περισσότεροι έτσι ώστε να είναι επιτυχημένο και αυτό, με στόχο να επαναληφθεί φιλοξενώντας και άλλες εταιρείες του χώρου!!!

Μπορεί να είναι εικόνα κείμενο που λέει "ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΥΛΙΚΩΝ 2o Διαδραστικό Σεμινάριο ΠΑ.Σ.Μ.Ε.Υ. "Μεγάλοι Φορείς Απασχόλησης Μηχανικών και Μηχανικοί Επιστήμης Υλικών" Ομιλητές: Δρ. Δημητρίου Δημήτριος, Πρόεδρος του Επιμελητήριου Ιωαννίνων Λεκάτου Αγγελική, Καθηγήτρια στο T.M.E.Y Στεφανίδου Κωνσταντίνα, WW Senior Engineering Materials Manager, Johnson & Johnson Δρ. Πολυμερόπουλος Γεώργιος, Senior Polymers Material Engineer, Johnson & Johnson Δρ. Πατσιάς Απόστολος, Head of Microbiology Laboratory at Pindos Κασέρης Δημήτρης Παναγιώτης, Μηχανικός Επιστήμης Υλικών Live: στο κανάλι του Συλλόγου στο You Tube h/bM nieaTиpo DASEON ΝΗΚΑΝΚΩΝ CNUSTHANM Chemical Johmonagohnon πίνδος SANNINEN Δευτέρα 28/06/21 και ώρα 18:00"

Επιστολή στον Πρόεδρο της Ελληνικής Βουλής με θέμα «Έκδοση ΦΕΚ με τα νόμιμα δικαιώματα των Διπλωματούχων Μηχανικών Επιστήμης Υλικών»

Σας παραθέτουμε την επιστολή που έστειλε ο σύλλογος προς τον Πρόεδρο της Ελληνικής Βουλής, σχετικά με την έκδοση ΦΕΚ. Θα ακολουθήσει αντίστοιχη επιστολή προς τα αρμόδια Υπουργεία, Υποδομών, Ενέργειας, Παιδείας και Τ.Ε.Ε.

ΘΕΜΑ: «Έκδοση ΦΕΚ με τα νόμιμα δικαιώματα των Διπλωματούχων Μηχανικών

Επιστήμης Υλικών»

ΘΕΜΑ: «Έκδοση ΦΕΚ με τα νόμιμα δικαιώματα των Διπλωματούχων Μηχανικών
Επιστήμης «
Αξιότιμε κύριε Πρόεδρε της Ελληνικής Βουλής,
Επανερχόμαστε στο θέμα και ζητούμε να ακούσετε τα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο
κλάδος και συγκεκριμένα το τμήμα μας, γνωρίζοντας το ενδιαφέρον και τη μέχρι τώρα δράση
σας στο χώρο αλλά και στην τοπική κοινωνία των Ιωαννίνων, επικαλούμαστε τις ιδιαίτερές
σας ευαισθησίες στο ζήτημα των νέων επιστημόνων, ως νέοι επιστήμονες και εμείς.
Θα θέλαμε λοιπόν να σας ενημερώσουμε για τα παρακάτω:
Σχετικά με το ζήτημα των επαγγελματικών δικαιωμάτων των Μηχανικών Επιστήμης των
Υλικών όπου ακόμα δυστυχώς δεν έχει δοθεί οριστική λύση, βάση της Α141/Σ39/2018
(ΑΔΑ: 728846Ψ842-ΣΥΜ) απόφασης του ΤΕΕ σχετικά με την πρόσβαση των πτυχιούχων
Μηχανικών Επιστήμης των Υλικών στα επαγγελματικά δικαιώματα της παραγράφου 2, του
Άρθρου 8, του ΠΔ 99/2018 των Χημικών Μηχανικών, έχει διαπιστωθεί σε επικοινωνία με
όλους τους αρμόδιους φορείς (ΣΕΠΕ, Μητρώο Μελετητών, ΜΕΚ, Μητρώο Ενεργειακών
Επιθεωρητών κ.α.) ότι ουδεμία πραγματική κατοχύρωση προσφέρουν στους αποφοίτους
διπλωματούχους Μηχανικούς Υλικών και ότι δεν έχουν παρά γνωμοδοτική ισχύ σε σχέση με
τα δικαιώματα που θεωρεί το ΤΕΕ ότι θα έπρεπε να μας αποδοθούν από την Ελληνική
πολιτεία, με άμεσο αποτέλεσμα αυτού την άρνηση όλων των φορέων να μας εγγράψουν στα
μητρώα τους και ως ετούτου την αθέμιτη παρεμπόδιση άσκησης των επαγγελματικών
δικαιωμάτων των αποφοίτων μας από το Ελληνικό κράτος.Όλα τα επαγγελματικά δικαιώματα που αναφέρονται στην ανωτέρω απόφαση του ΤΕΕ
παραμένουν για τους αποφοίτους μας χωρίς ισχύ και χωρίς να προσδίδουν καμία ουσιαστική
κατοχύρωση δικαιωμάτων, ενώ και η απόφαση του ΤΕΕ σχετικά με το β’ σκέλος για τα
εξειδικευμένα επαγγελματικά δικαιώματα των Μηχανικών Επιστήμης Υλικών εκκρεμεί,
απαράδεκτα και αναιτιολόγητα χωρίς τελεσίδικη απόφαση για χρονικό διάστημα 3 ετών,
χωρίς καμία χρονική πρόβλεψη από μεριάς του ΤΕΕ.
Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω και με γνώμονα το αβέβαιο επαγγελματικό μέλλον των
αποφοίτων Μηχανικών Επιστήμης Υλικών αλλά και την προάσπιση των έννομων
συμφερόντων των μελών μας, ζητάμε από το Υπουργείο Υποδομών, Παιδείας,
Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Ανάπτυξης και Επενδύσεων καθώς και από όλα τα
συναρμόδια υπουργεία, ως προς το θέμα της Ρύθμισης του Επαγγέλματος του Μηχανικού,
την άμεση επίλυση του θέματος με έκδοση ΦΕΚ με τα επαγγελματικά δικαιώματα των
Μηχανικών Επιστήμης Υλικών που να αναφέρει τουλάχιστον το σύνολο των δικαιωμάτων
που μας αποδίδονται βάση της Α141/Σ39/2018 (ΑΔΑ: 728846Ψ842-ΣΥΜ) απόφασης του
ΤΕΕ η οποία μας αποδίδει τα εξής δικαιώματα ως μέρος των δικαιωμάτων της Παραγράφου 2
του Άρθρου 8 του ΠΔ 99/2018 των Χημικών Μηχανικών στα οποία δικαιούμαστε βάση των
γνωμοδοτήσεων του ΤΕΕ, να έχουμε επαγγελματική κατοχύρωση με αναδρομική ισχύ και τα
οποία σας παραθέτουμε:
Α. ΓΕΝΙΚΑ
δ. Εκπόνηση μελετών βιομηχανιών κατεργασίας και μορφοποίησης
μετάλλων και κραμάτων.
ε. Εκπόνηση μελετών βιομηχανιών παραγωγής και επεξεργασίας
μεταλλουργικών κόνεων, σύνθετων και άλλων υλικών.
στ. Εκπόνηση μελετών βιομηχανιών παραγωγής πυρίμαχων υλικών,
κεραμικών προϊόντων και προϊόντων υάλου, παραγωγής τσιμέντου,
μονωτικών και πληρωτικών υλικών, κονιαμάτων, κ.λπ..
ια. Ανάπτυξη, σχεδιασμός και έλεγχος ποιότητος των υλικών.
ιβ. Χαρακτηρισμός και τυποποίηση υλικών.
ιγ. Επιλογή και εφαρμογή υλικών σε εξοπλισμό εγκαταστάσεων.
ιδ. Διάγνωση και αντιμετώπιση φθορών, συντήρηση και προστασία
των μνημείων Πολιτιστικής Κληρονομιάς.
ιστ. Εκπόνηση Χημικών Μελετών και Έρευνας.
ιη. Εκπόνηση μελετών και έκδοση πιστοποιητικών ελέγχου
απολυμάνσεων και εντομοκτονιών δημοσίων και ιδιωτικών
χώρων.
ιθ. Διενέργεια φυσικοχημικών και μικροβιολογικών αναλύσεων και
Διεύθυνση εργαστηρίων ελέγχου.
κθ. Εκπόνηση μελετών επιλογής καταλληλότητας μετάλλων, κραμάτων,υλικών για απαιτητικές χρήσεις και αντίξοες συνθήκες (π.χ. έκθεση
σε υψηλή πίεση, σε υψηλές ή εξαιρετικά χαμηλές θερμοκρασίες, σε
δυναμικές καταπονήσεις, για αντοχή σε περιπτώσεις σεισμών,
κακόβουλων πράξεων, τρομοκρατικών ενεργειών κ.τ.λ., κράματα
με υπερυψηλή αντοχή, με αντοχή σε εκτριβή ή έντονα
αντιδιαβρωτική δράση κ.ά.).
λα. Εκπόνηση μελετών ενεργειακής απόδοσης, αναβάθμισης και
εξοικονόμησης ενέργειας κτηριακού κελύφους.
λγ. Ενεργειακοί έλεγχοι/επιθεωρήσεις.
μα. Ανάπτυξη και σχεδιασμός συστημάτων περιβαλλοντικής διαχείρισης
και ποιότητας
μβ. Εκπόνηση Περιβαλλοντικών μελετών και μελετών
Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων και Στρατηγικής Περιβαλλοντικής
Εκτίμησης.
μγ. Ανάπτυξη συστημάτων περιβαλλοντικού ελέγχου (Eco audit).
Β. ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ
α. Εκπόνηση μελετών χωροθέτησης εγκαταστάσεων διεργασιών
παραγωγής υλικών και ειδικών χρήσεων υλικών
β. Διαχείριση και εκτίμηση (αξιών εγκαταστάσεων και εξοπλισμού,
τρωτότητας και διακινδύνευσης στον τομέα των υλικών)
γ. Εκπόνηση μελετών αντισεισμικής θωράκισης δικτύων,
εγκαταστάσεων και συσκευών για τις οποίες είναι υπεύθυνοι (στον
τομέα των υλικών)
ζ. Εκπόνηση μελετών εγκατάστασης βασικού και εξυπηρετικού
εξοπλισμού διεργασιών στις μονάδες και εγκαταστάσεις παραγωγής
υλικών
η. Αποτύπωση υφιστάμενων εγκαταστάσεων διεργασιών στις μονάδες
παραγωγής υλικών
ιζ. Εκπόνηση Χημικών και Χημικοτεχνικών Μελετών σε έργα,
εγκαταστάσεις παραγωγής υλικών και υλικά.κζ. Εκπόνηση μελετών σε εγκαταστάσεις ανάκτησης υλικών από
απορρίματα και απόβλητα.
λβ. Εκπόνηση μελετών ενεργειακής απόδοσης, αναβάθμισης και
εξοικονόμησης ενέργειας βιομηχανικών
μονάδων και
εγκαταστάσεων παραγωγής υλικών / κτηριακών εγκαταστάσεων
λδ. Διαχείριση ενεργειακών πόρων και αξιοποίηση ανανεώσιμων
πηγών ενέργειας. (στον τομέα των υλικών)
λε. Ανάπτυξη και Διαχείριση ενεργειακών συστημάτων και συστημάτων
εξοικονόμησης ενέργειας (στον τομέα των υλικών)
μ. Εκπόνηση Μελετών Περιβαλλοντικής Αποκατάστασης Μονάδων
Παραγωγής ή Διαχείρισης Υλικών».
Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω και με γνώμονα την προάσπιση των έννομων αλλά και
οικονομικών συμφερόντων των μελών μας, ως Πανελλήνιος Σύλλογος Μηχανικών
Επιστήμης Υλικών, ζητάμε από το κράτος την έκδοση ΦΕΚ με τα μέχρι τώρα δικαιώματα
μας και με αναδρομική ισχύ, κάτι το οποίο θεωρούμε αυτονόητο αλλά δεν είναι δυστυχώς ότι
δηλαδή τα μέλη μας Διπλωματούχοι Μηχανικοί Επιστήμης Υλικών, εντάσσονται με
απόφαση Διοικούσας του Τ.Ε.Ε., μετά από την επιτυχή συμμετοχή τους στις εξετάσεις για
τη χορήγηση άδειας άσκησης επαγγέλματος στην κατηγορία των Χημικών Μηχανικών
Θεωρούμε πως εσείς με το κύρος που σας διακατέχει αλλά και το ενδιαφέρον για την Τοπική
Πολυτεχνική Σχολή αλλά και το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων θα καταφέρετε να δώσετε λύση
στα προβλήματα που μας ταλανίζουν χρόνια τώρα!!!!

Λήψη της επιστολής στον παρακάτω σύνδεσμο:

1ο Διαδραστικό Σεμινάριο

Στο σεμινάριο θα μιλήσουν Μηχανικοί Επιστήμης Υλικών που εργάζονται σαν υπεύθυνοι παραγωγής σε μεγάλες εταιρείες της Ελλάδος όπως η MEGAPLΑST αλλά και του εξωτερικού όπως η GoodFellow. Συγκεκριμένα, ομιλητές θα είναι οι: Δρ. Χρήστος Ντάρας και Δρ. Αφροδίτη Τόμου ενώ χαιρετισμό θα απευθύνουν ο πρόεδρος του ΤΜΕΥ καθηγητής κ. Αυγερόπουλος Απόστολος και ο πρόεδρος του ΤΕΕ Τμήματος Ηπείρου κ. Λυκοτραφίτης Ιωάννης.

Στόχος του σεμιναρίου είναι η ανάδειξη της Επιστήμης της Μηχανικής των Υλικών τόσο σε αποφοίτους συναδέλφους αλλά και σε μελλοντικούς απόφοιτους, με απώτερο στόχο την ενίσχυση της φήμης της τοπικής Πολυτεχνικής Σχολής, αλλά και της μοναδικής Πολυτεχνικής Σχολής  Μηχανικών Επιστήμης Υλικών στον Ελλαδικό Χώρο. 

Θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη  26  Μαΐου 2021 και ώρα 18,00 μμ.Θα προβληθει live στο κανάλι μας στο youtube: https://www.youtube.com/channel/UCl1Y2doNfU3GX0MhKJPKBmw

Σας ευχαριστούμε —
Πανελλήνιος Σύλλογος Μηχανικών Επιστήμης Υλικών «ΠΑ.Σ.Μ.Ε.Υ»Έδρα: Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Μεταβατικό Κτίριο, Αίθουσα Π22

www.pasmey.com

pasmeycontact@gmail.com