Επιστολή Συναδέλφου στο Τμήμα και στο ΤΕΕ για τα επαγγελματικά μας δικαιώματα και την μη ένταξη μας στα μητρώα των Ενεργειακών Επιθεωρητών.

Θέμα : «Επαγγελματικά Δικαιώματα Μηχανικών Επιστήμης των Υλικών»

Αγαπητοί κύριοι,

Σχετικά με το ως άνω θέμα περί επαγγελματικών δικαιωμάτων των Μηχανικών Επιστήμης των Υλικών βάση των προβλέψεων του άρθρου 2, του ΠΔ 99/2018 περί γενικής πρόσβασης των μηχανικών – αποφοίτων πολυτεχνικών σχολών στα γενικά επαγγελματικά δικαιώματα των κοινών δραστηριοτήτων μηχανικής, καθώς και της υπ’ αριθμόν Α141/Σ39/2018 (ΑΔΑ: 728846Ψ842-ΣΥΜ) απόφασης του ΤΕΕ σχετικά με την πρόσβαση των πτυχιούχων Μηχανικών Επιστήμης των Υλικών στα επαγγελματικά δικαιώματα της παραγράφου 2, του Άρθρου 8, του ΠΔ 99/2018 των Χημικών Μηχανικών, έχει διαπιστωθεί στην πράξη από πολλούς αποφοίτους του τμήματος και από εμένα προσωπικά ότι τα μόνα νόμιμα επαγγελματικά δικαιώματα στο πεδίο της μηχανικής που μπορούμε να ασκήσουμε έως τώρα περιορίζονται σε εκείνα του ΠΔ 99/2018 περί γενικής πρόσβασης των μηχανικών – αποφοίτων πολυτεχνικών σχολών στα γενικά επαγγελματικά δικαιώματα των κοινών δραστηριοτήτων μηχανικής.

Η υπ’ αριθμόν Α141/Σ39/2018 (ΑΔΑ: 728846Ψ842-ΣΥΜ) απόφαση του ΤΕΕ σχετικά με την πρόσβαση των πτυχιούχων Μηχανικών Επιστήμης των Υλικών στα επαγγελματικά δικαιώματα της παραγράφου 2, του Άρθρου 8, του ΠΔ 99/2018 των Χημικών Μηχανικών, έχει διαπιστωθεί στην πράξη ότι αντιμετωπίζεται από όλους τους φορείς σαν να έχει μόνο γνωμοδοτική ισχύ σχετικά με τα επαγγελματικά δικαιώματα που θεωρεί το ΤΕΕ ότι θα μπορούσαμε να ασκήσουμε, σε μελλοντικό όμως χρόνο και εφόσον εκδοθεί αντίστοιχο ΦΕΚ που ρητά να μας αναφέρει.

Για τους ανωτέρω ισχυρισμούς μου σας επισυνάπτω την απάντηση-απαγόρευση έναρξης, από το Σώμα Επιθεώρησης Ενέργειας Νοτίου Ελλάδος (Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας) σχετικά με το αίτημα μου για αναγγελία έναρξης της δραστηριότητας του ενεργειακού επιθεωρητή κτιρίων βάση της λογικής ότι οι Μηχανικοί Επιστήμης των Υλικών δεν αναφέρονται ρητά σε κάποιο ΦΕΚ (το ΠΔ 99/2018 ή όποιο άλλο συμπληρωματικό) ως εν δυνάμει ασκούντες την δραστηριότητα αυτή.

Λαμβάνοντας υπόψη όλα τα παραπάνω θέλω, με πραγματική αγωνία, να ρωτήσω απευθυνόμενος καταρχήν στο τμήμα, ποιες κινήσεις έχει κάνει από το 2018 ή προτίθεται να κάνει στο μέλλον σχετικά με την έκδοση του εν λόγω ΦΕΚ για τα επαγγελματικά δικαιώματα των αποφοίτων του (σε συνεργασία και με το σύλλογο και το ΤΕΕ) και επιπλέον αν προτίθεται να διορθώσει το περιεχόμενο της ιστοσελίδας του τμήματος με τρόπο που να γίνεται ξεκάθαρο σε όποιον ενδιαφέρεται, ποια είναι τα επαγγελματικά δικαιώματα που ήδη έχουμε και ποια εκείνα που δεν έχουμε ακόμα, καθώς αυτό επηρεάζει πιθανώς, μεταξύ άλλων, την κρίση των υποψηφίων για την δήλωση του τμήματος στο μηχανογραφικό τους δελτίο και ακολούθως το μέλλον τους.

Απευθυνόμενος κατά δεύτερο χρόνο στο ΤΕΕ, θα επιθυμούσα αρχικά να κάνει γνωστό στο τμήμα Μηχανικών Επιστήμης Υλικών, σε όλα τα ενδιαφερόμενα μέλη του, και στο Σώμα Επιθεώρησης Νοτίου Ελλάδος (Τμήμα Επιθεώρησης Ενέργειας), σχετικά με την νομική ισχύ της απόφασης υπ’ αριθμόν Α141/Σ39/2018 (ΑΔΑ: 728846Ψ842-ΣΥΜ) περί επαγγελματικών δικαιωμάτων των Μηχανικών Επιστήμης των Υλικών καθώς εφόσον έχει νομική βάση, τότε η απόφαση-απαγόρευση έναρξης, από το Σώμα Επιθεώρησης Ενέργειας Νοτίου Ελλάδος σχετικά με το αίτημα μου για αναγγελία έναρξης της δραστηριότητας του ενεργειακού επιθεωρητή κτιρίων, είναι πιθανόν παράνομη. Σε κάθε περίπτωση να ενημερώσει το ΤΕΕ όλους τους εμπλεκόμενους ως προς το αν είναι παράνομη ή όχι κατά την κρίση του, η απόφαση αυτή του Σώματος Επιθεώρησης Ενέργειας Νοτίου Ελλάδος.

Επιπλέον, στην περίπτωση που η άρνηση αυτή είναι παράνομη, θέλω να με ενημερώσετε σχετικά με τις ενέργειες που προτίθεται να κάνει το ΤΕΕ προκειμένου τέτοιες αποφάσεις φορέων καθώς και η συγκεκριμένη, πιθανόν παράνομη άρνηση, να αντιμετωπιστεί με κάθε νόμιμο μέσο και επιπλέον να ενημερώσει (εμένα και κυρίως το τμήμα) σχετικά με τα βήματα που έχει κάνει από το 2018 έως σήμερα ή προτίθεται να κάνει στο άμεσο μέλλον προκειμένου, πρώτον να λάβει απόφαση σχετικά και με το β’ σκέλος για τα  εξειδικευμένα επαγγελματικά δικαιώματα των Μηχανικών Επιστήμης Υλικών, τα οποία παραμένουν αναιτιολόγητα εκτός συζητήσεως για χρονικό διάστημα άνω των 2 ετών, και δεύτερον να εκδοθεί ΦΕΚ που ρητά να αναφέρει τα επαγγελματικά δικαιώματα των Μηχανικών Επιστήμης των Υλικών βάση των αποφάσεων του ΤΕΕ.

Τελευταία επιθυμώ να θέσω προς γνώση, στην ηγεσία του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας καθώς και όλων των συναρμόδιων υπουργείων, ως προς το θέμα της Ρύθμισης του Επαγγέλματος του Μηχανικού, τα ανωτέρω θέματα περί επαγγελματικών δικαιωμάτων των Μηχανικών Επιστήμης Υλικών στο πεδίο της μηχανικής και να ζητήσω την μέριμνα και επέμβαση τους με στόχο την κατά το δυνατόν γρήγορη επίλυση αυτών των χρόνιων προβλημάτων και την έκδοση ΦΕΚ που να αναφέρει το σύνολο των δικαιωμάτων που μας αντιστοιχούν.

Για διευκόλυνση όλων σας επισυνάπτω επιπλέον την Α141/Σ39/2018 (ΑΔΑ: 728846Ψ842-ΣΥΜ) απόφαση του ΤΕΕ σχετικά με την πρόσβαση των πτυχιούχων Μηχανικών Επιστήμης των Υλικών στα επαγγελματικά δικαιώματα της παραγράφου 2, του Άρθρου 8, του ΠΔ 99/2018 των Χημικών Μηχανικών.

Το πτυχίο μου είναι Μηχανικού Επιστήμης των Υλικών, Πολυτεχνική Σχολή, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων και είμαι εγγεγραμμένο μέλος ΤΕΕ στην βασική κατηγορία των Χημικών Μηχανικών.

Σύνδεσμος για απόφαση απαγόρευσης ένταξης Μηχανικών Υλικών στα μητρώα των Ενεργειακών Επιθεωρητών:

Φεκ Δημιουργίας Πολυτεχνικής Σχολής

Η Σχολή Θετικών Επιστημών ανασυγκροτείται από 1.9.2017 και αποτελείται από τα Τμήματα: α) Μαθηματικών, β) Φυσικής, και γ) Χημείας. Το Τμήμα Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής και το Τμήμα Μηχανικών Επιστήμης Υλικών εντάσσονται στην Πολυτεχνική Σχολή από 1.9.2017. Από την ίδια ημερομηνία παύει η συμμετοχή των Τμημάτων αυτών στα όργανα διοίκησης της Σχολής Θετικών Επιστημών.Παρακάτω είναι το σχετικό ΦΕΚ

Επαγγελματικά δικαιώματα Μηχανικού Υλικών

  1. Δικαιώματα Μηχανικών Επιστήμης Υλικών

Με απόφαση της Διοικούσας του ΤΕΕ στη συνεδρίαση Νο 30/11.12.2018 καθορίστηκε η πρώτη ενότητα των δικαιωμάτων που αφορούν τους Μηχανικού Επιστήμης Υλικών. Μπορείτε να βρείτε το απόσπασμα των πρακτικών με την απόφαση της Διοικούσας του ΤΕΕ υπ. Αριθμ. Α140/Σ39/2018 για τον καθορισμό των επαγγελματικών δικαιωμάτων των Μηχανικών Επιστήμης Υλικών (Διαύγεια: ΑΔΑ_728846Ψ842-ΣΥΜ)

Σύμφωνα με την ανωτέρω απόφαση της Διοικούσας του ΤΕΕ έχουν αποδοθεί στους Μηχανικούς Επιστήμης Υλικών όλα τα δικαιώματα του Χημικού Μηχανικού που αντιστοιχούν στα Υλικά καθώς και γενικότερα δικαιώματα των Μηχανικών (ενότητα Α) και εκκρεμεί η απόφαση για τα εξειδικευμένα δικαιώματα στον τομέα των υλικών (ενότητα Β).

Τα δικαιώματα αυτά έχουν αντληθεί από το Π.Δ.99/2018 , Άρθρο 8: Επαγγελματικά δικαιώματα Χημικού Μηχανικού. Η ενότητα Α αφορά σε δικαιώματα που μεταφέρονται αυτούσια από το Π.Δ. 99/2018 και η ενότητα Β αφορά σε δικαιώματα του Χημικού Μηχανικού όπως αναφέρονται στο Π.Δ.99, αλλά με σαφή προσδιορισμό σε ότι αφορά στον τομέα των Υλικών.

Το ΤΜΕΥ βρίσκεται σε διαρκή επαφή με το ΤΕΕ και τα συναρμόδια υπουργεία για να ολοκληρωθούν όλες οι απαραίτητες διαδικασίες.

  • ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΟΥ ΣΤΟ ΤΕΕ

04 Ιουλ. 2017


Με ιδιαίτερη χαρά και ικανοποίηση, ο Πρόεδρος και τα μέλη του Τμήματος χαιρετίζουμε την απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής (ΔΕ) του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος (ΤΕΕ), σύμφωνα με τη οποία οι απόφοιτου του Τμήματος Μηχανικών Επιστήμης Υλικών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων εντάσσονται στην ειδικότητα του Χημικού Μηχανικού με πρόσβαση στις επαγγελματικές δραστηριότητες που αφορούν στα Υλικά. Οι δραστηριότητες αυτές αφορούν σε όλο το εύρος των δραστηριοτήτων των Υλικών, σχεδιασμό, μελέτη, παραγωγή, χαρακτηρισμό, αποτίμηση, συντήρηση και αποκατάσταση των υλικών. Οι απόφοιτοι του Τμήματος μπορούν, επίσης, να έχουν πρόσβαση σε όλες τις δραστηριότητες εκείνες στις οποίες έχουν πρόσβαση όλοι οι Μηχανικοί ανεξαρτήτως ειδικότητας.

Ο Πρόεδρος και τα μέλη του Τμήματος ευχαριστούν θερμά τον Πρύτανη του Ιδρύματος Καθηγητή Γεώργιο Καψάλη, για τη συνεργασία και τον εξαιρετικό συντονισμό της όλης προσπάθειας, τα μέλη της Διοίκησης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων για τη βοήθειά τους στην προσπάθεια αυτή, τον Πρόεδρο του ΤΕΕ Γιώργο Στασινό, για την οριστική επίλυση και τη συνέπεια που επέδειξε, τη νυν Πρόεδρο της Αντιπροσωπείας του ΤΕΕ Καθηγήτρια Τώνια Μοροπούλου, που εισηγήθηκε θετικά και στήριξε τα τελευταία δέκα έτη τις προσπάθειες του Τμήματος, τον Αναπληρωτή Γενικό Γραμματέα της ΔΕ του ΤΕΕ Θεόδωρο Σεραφίδη, που επανεκκίνησε τη διαδικασία ένταξης σε μια περίοδο που φαινόταν ότι είχε αποκλειστεί για το Τμήμα μας η προοπτική αυτή όπως και για τη συνεχή του στήριξη τα τελευταία τρία έτη, όλα τα υπόλοιπα μέλη της ΔΕ του ΤΕΕ που κατανόησαν το πρόβλημα και ψήφισαν θετικά, άλλα μέλη μηχανικούς της Αντιπροσωπείας του ΤΕΕ, που μας συμπαραστάθηκαν όλα αυτά τα χρόνια, τη διοίκηση του ΤΕΕ Ηπείρου, που ήταν πάντα θετική στην προοπτική της ένταξης, και τους αποφοίτους μας που ένθερμα δραστηριοποιήθηκαν για την επίλυση του θέματος και για τη συνεργασία τους σε όλη τη διάρκεια αυτής της προσπάθειας.

Η ιστορική αυτή απόφαση δικαιώνει τη σταθερή και διαχρονική θέση μας ότι το Τμήμα μας είναι ένα γνήσιο και μοντέρνο Τμήμα Μηχανικών, με όλα τα χαρακτηριστικά ενός πολύ καλού Πολυτεχνικού Τμήματος. Υπό την οπτική της νέας πραγματικότητας που πλέον διαμορφώνεται, πιστεύουμε ότι η απόφαση αυτή θα έχει, εκτός της επίλυσης του θέματος των επαγγελματικών δικαιωμάτων των αποφοίτων μας, και άλλα σημαντικά πλεονεκτήματα για τους φοιτητές μας και το Πανεπιστήμιο, και υπό αυτήν την έννοια και την πόλη των Ιωαννίνων και την ευρύτερη περιφέρεια της Ηπείρου.

Ιωάννινα, 5 Μαΐου 2017

  • Aναγνώριση των επαγγελματικών δικαιωμάτων στους αποφοίτους του Τμήματος Μηχανικών Επιστήμης Υλικών από το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας
  1. Δικαιώματα Μηχανικών Επιστήμης Υλικών

Με απόφαση της Διοικούσας του ΤΕΕ στη συνεδρίαση Νο 30/11.12.2018 καθορίστηκε η πρώτη ενότητα των δικαιωμάτων που αφορούν τους Μηχανικού Επιστήμης Υλικών. Μπορείτε να βρείτε το απόσπασμα των πρακτικών με την απόφαση της Διοικούσας του ΤΕΕ υπ. Αριθμ. Α140/Σ39/2018 για τον καθορισμό των επαγγελματικών δικαιωμάτων των Μηχανικών Επιστήμης Υλικών (Διαύγεια: ΑΔΑ_728846Ψ842-ΣΥΜ)

Σύμφωνα με την ανωτέρω απόφαση της Διοικούσας του ΤΕΕ έχουν αποδοθεί στους Μηχανικούς Επιστήμης Υλικών όλα τα δικαιώματα του Χημικού Μηχανικού που αντιστοιχούν στα Υλικά καθώς και γενικότερα δικαιώματα των Μηχανικών (ενότητα Α) και εκκρεμεί η απόφαση για τα εξειδικευμένα δικαιώματα στον τομέα των υλικών (ενότητα Β).

Τα δικαιώματα αυτά έχουν αντληθεί από το Π.Δ.99/2018 , Άρθρο 8: Επαγγελματικά δικαιώματα Χημικού Μηχανικού. Η ενότητα Α αφορά σε δικαιώματα που μεταφέρονται αυτούσια από το Π.Δ. 99/2018 και η ενότητα Β αφορά σε δικαιώματα του Χημικού Μηχανικού όπως αναφέρονται στο Π.Δ.99, αλλά με σαφή προσδιορισμό σε ότι αφορά στον τομέα των Υλικών.

Το ΤΜΕΥ βρίσκεται σε διαρκή επαφή με το ΤΕΕ και τα συναρμόδια υπουργεία για να ολοκληρωθούν όλες οι απαραίτητες διαδικασίες.

  • ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΟΥ ΣΤΟ ΤΕΕ

04 Ιουλ. 2017


Με ιδιαίτερη χαρά και ικανοποίηση, ο Πρόεδρος και τα μέλη του Τμήματος χαιρετίζουμε την απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής (ΔΕ) του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος (ΤΕΕ), σύμφωνα με τη οποία οι απόφοιτου του Τμήματος Μηχανικών Επιστήμης Υλικών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων εντάσσονται στην ειδικότητα του Χημικού Μηχανικού με πρόσβαση στις επαγγελματικές δραστηριότητες που αφορούν στα Υλικά. Οι δραστηριότητες αυτές αφορούν σε όλο το εύρος των δραστηριοτήτων των Υλικών, σχεδιασμό, μελέτη, παραγωγή, χαρακτηρισμό, αποτίμηση, συντήρηση και αποκατάσταση των υλικών. Οι απόφοιτοι του Τμήματος μπορούν, επίσης, να έχουν πρόσβαση σε όλες τις δραστηριότητες εκείνες στις οποίες έχουν πρόσβαση όλοι οι Μηχανικοί ανεξαρτήτως ειδικότητας.

Ο Πρόεδρος και τα μέλη του Τμήματος ευχαριστούν θερμά τον Πρύτανη του Ιδρύματος Καθηγητή Γεώργιο Καψάλη, για τη συνεργασία και τον εξαιρετικό συντονισμό της όλης προσπάθειας, τα μέλη της Διοίκησης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων για τη βοήθειά τους στην προσπάθεια αυτή, τον Πρόεδρο του ΤΕΕ Γιώργο Στασινό, για την οριστική επίλυση και τη συνέπεια που επέδειξε, τη νυν Πρόεδρο της Αντιπροσωπείας του ΤΕΕ Καθηγήτρια Τώνια Μοροπούλου, που εισηγήθηκε θετικά και στήριξε τα τελευταία δέκα έτη τις προσπάθειες του Τμήματος, τον Αναπληρωτή Γενικό Γραμματέα της ΔΕ του ΤΕΕ Θεόδωρο Σεραφίδη, που επανεκκίνησε τη διαδικασία ένταξης σε μια περίοδο που φαινόταν ότι είχε αποκλειστεί για το Τμήμα μας η προοπτική αυτή όπως και για τη συνεχή του στήριξη τα τελευταία τρία έτη, όλα τα υπόλοιπα μέλη της ΔΕ του ΤΕΕ που κατανόησαν το πρόβλημα και ψήφισαν θετικά, άλλα μέλη μηχανικούς της Αντιπροσωπείας του ΤΕΕ, που μας συμπαραστάθηκαν όλα αυτά τα χρόνια, τη διοίκηση του ΤΕΕ Ηπείρου, που ήταν πάντα θετική στην προοπτική της ένταξης, και τους αποφοίτους μας που ένθερμα δραστηριοποιήθηκαν για την επίλυση του θέματος και για τη συνεργασία τους σε όλη τη διάρκεια αυτής της προσπάθειας.

Η ιστορική αυτή απόφαση δικαιώνει τη σταθερή και διαχρονική θέση μας ότι το Τμήμα μας είναι ένα γνήσιο και μοντέρνο Τμήμα Μηχανικών, με όλα τα χαρακτηριστικά ενός πολύ καλού Πολυτεχνικού Τμήματος. Υπό την οπτική της νέας πραγματικότητας που πλέον διαμορφώνεται, πιστεύουμε ότι η απόφαση αυτή θα έχει, εκτός της επίλυσης του θέματος των επαγγελματικών δικαιωμάτων των αποφοίτων μας, και άλλα σημαντικά πλεονεκτήματα για τους φοιτητές μας και το Πανεπιστήμιο, και υπό αυτήν την έννοια και την πόλη των Ιωαννίνων και την ευρύτερη περιφέρεια της Ηπείρου.

Ιωάννινα, 5 Μαΐου 2017

  • Aναγνώριση των επαγγελματικών δικαιωμάτων στους αποφοίτους του Τμήματος Μηχανικών Επιστήμης Υλικών από το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας