Διοικητικό Συμβούλιο

Πρόεδρος:
Αθανάσιος Κατσούρας

Αντιπρόεδρος:
Δημήτρης Έξαρχος

Γραμματέας:
Κωνσταντίνος Καμπέρης

Ταμίας:
Καίτη Μάγκου

Μέλοι:
Σιούλας Δημήτριος
Κολιογιώργος Αθανάσιος
Λιόντος Γεώργιος