ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

Η αναγνώριση των επαγγελματικών δικαιωμάτων των Διπλωματούχων Μηχανικών Επιστήμης Υλικών έγινε από το Τεχνικό Επιμελητήριο της Ελλάδος ως εξής:

Α. Με την Απόφαση Β90/Σ15 2017 της Διοικούσας Επιτροπής του Τ.Ε.Ε. αποφασίστηκε η ένταξη των αποφοίτων του Τμήματος Μηχανικών Επιστήμης Υλικών στο Μητρώο Μελών του Τ.Ε.Ε., με χορήγηση άδειας ασκήσεως επαγγέλματος και ένταξή τους στην βασική ειδικότητα των Χημικών Μηχανικών.

Πρακτικά ΤΕΕ Α

Β. Με την Απόφαση Α38/Σ12 2022 της Διοικούσας Επιτροπής του Τ.Ε.Ε. αποφασίστηκε η απονομή εξειδικευμένων δικαιωμάτων στον τομέα των Υλικών σε αντιστοιχία με την Παράγραφο 2 του Άρθρου 8 του ΠΔ 99/2018 των Χημικών Μηχανικών.

Πρακτικά ΤΕΕ B

Με το Προεδρικό Διάταγμα 85/2022 – ΦΕΚ 232/Α/17-12-2022 εντάχθηκε η ειδικότητά μας στο νέο Προσοντολόγιο. Συνεπώς οι απόφοιτοι μας σε προκηρύξεις του Α.Σ.Ε.Π. μπορούν να υποβάλλουν τα χαρτιά τους, σε θέσεις ΠΕ Χημικών Μηχανικών, ΠΕ Μηχανικών Επιστήμης Υλικών και ΠΕ Περιβάλλοντος.

ΦΕΚ 232/α/17-12-2022

Προσοντολόγιο

Οι απόφοιτοι του Τμήματος Μηχανικών Επιστήμης Υλικών σύμφωνα με το τελευταίο ΦΕΚ προστίθενται στον πίνακα με τους τεχνικούς ασφαλείας στα πεδία:

  1. Πεδίο 11: α) Βιομηχανία επίπλων και ειδών επιπλώσεως, β) Βιομηχανία χάρτου, γ) Εκτυπώσεις εκδόσεις και συναφείς δραστηριότητες, δ) Βιομηχανία δέρματος και γουναρικών, δ) Βιομηχανία προιόντων από ελαστικό και πλαστικό, στ) Χημικές βιομηχανίες, ζ) Βιομηχανία παραγωγών πετρελαίου και άνθρακος και η) Βιομηχανία προιόντων από μη μεταλλικά ορυκτά
  2. Πεδίο 12: Βασικές μεταλλουργικές βιομηχανίες

 

ΦΕΚ Τεχνικοί Ασφαλείας

Μοριοδότηση διπλωματούχων του ΔΠΜΣ στο ΑΣΕΠ

Ο μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών του ΔΠΜΣ περιλαμβάνεται μεταξύ των μοριοδοτούμενων μεταπτυχιακών τίτλων για τις θέσεις των κλαδο/ειδικοτήτων ΠΕ ΧΗΜΙΚΩΝ, ΠΕ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ, ΠΕ ΑΚΤΙΝΟΦΥΣΙΚΩΝ, ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ ΔΠΜΣ

Intergrated Master

Οι απόφοιτοι του Τμήματος Μηχανικών Επιστήμης Υλικών με την ολοκλήρωση των σπουδών τους και την απόκτηση διπλώματος αποκτούν ταυτόχρονα και μεταπτυχιακό δίπλωμα σπουδών (intergrated master) επιπέδου 7, σύμφωνα και με το παρακάτω ΦΕΚ το οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί και σε προκηρύξεις δημοσίου όπως ο Α.Σ.Ε.Π.

ΦΕK Intergrated Master